RAJHRADSKÁ SOKOLOVNA
V PLNÉ KRÁSE - 2013

Každý, kdo v posledních týdnech přijel do Rajhradu vlakem, prošel nebo i projížděl kolem rajhradské sokolovny si určitě povšiml, že tato po mnoha a mnoha letech prokoukla do nové krásy.

Nová fasáda a nově rekonstruovaný historický portál sokolovny je sice nejviditelnějším, ale jen jedním z mnoha kroků, které ve spolupráci a se zásadní podporou Města Rajhrad výbor TJ Sokol Rajhrad realizoval v letech 2006 až 2013.

Pro připomenutí snad jen nejdůležitější okamžiky.

V letech 2006 až 2009 byla postupně realizována nástavba severního křídla a bylo uskutečněno přestěhování sokolnice do nového bytu v nástavbě. Celkové náklady činily 2.247,- tis. Kč. a byly celé kryty dotacemi z rozpočtu Města Rajhrad.

V roce 2010 byla následně provedena úprava bývalého bytu na posilovnu pro oddíl kulturistiky. Úpravy znamenaly vybourání příčky, rekonstrukci elektroinstalace, položení nové podlahy. Tím došlo k uvolnění prostor pod jevištěm, dříve oddílem kulturistiky využívané, které byly upraveny pro potřeby podávání občerstvení při společenských akcích na kuchyňku, bar a posezení. Úpravy představovaly opravy omítek, položení nové dlažby, elektrorozvody a světla, vybudování baru, vybavení kuchyňky, vymalování a vybavení stoly, lavicemi atd. Akce byla dokončena v roce 2011 a celkový náklad na tato práce činil 337,-tis., Kč. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že veškeré tyto úpravy slouží výhradně pro společenské využití sokolovny.

V roce 2010 byla také realizována výměna oken a dveří v celé sokolovně, stará okna již ani z části neplnily funkční požadavky zejména v oblasti tepelných ztrát. Celkový náklad činil 335,- tis. Kč.

Obě akce opět financovány z prostředků získaných dotacemi z Města Rajhrad.

V roce 2011 se výbor TJ Sokol Rajhrad, veden snahou získat prostředky na dokončení rekonstrukce i z jiných zdrojů než od Města Rajhrad, rozhodl požádat o dotaci z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, Výzva č. 28, spravovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky, konkrétně pak z prioritní osy 3 Realizace úspor energie u nepodnikatelské sféry. Administrátorem za stát je Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Toto rozhodnutí i z dnešního pohledu po úspěšné realizaci hodnotím jako velmi odvážné, protože administrace zpracování žádosti, kterou pro TJ Sokol Rajhrad zpracovávala firma MIX MAX - Energetika s.r.o. vyžadovala ze strany TJ významnou součinnost při přípravě i realizaci celé akce, což představovalo mnoho desítek hodin práce. V rámci těchto přípravných prací bylo nezbytné mimo jiné zpracovat energetický audit objektu, projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení zateplení a změny tepelného zdroje a energetický štítek. Rozhodující pomoc při zajišťování podkladů pro zpracování výše uvedených dokumentů a podkladů k žádosti o dotaci mi poskytli Ing. Jan Váňa a Ing. Pavel Žampach, za což jim chci i tímto prostřednictvím poděkovat.

Rozhodnutím Ministra životního prostředí České Republiky ze dne 18.9.2012 bylo poskytnutí dotace schváleno a v květnu 2013 byla akce s názvem "Zateplení objektu a rekonstrukce tepelného zdroje, Sokolovna Rajhrad" zahájena.

Jak již název akce vypovídá, podmínkou pro získání dotace bylo mimo zateplení objektu také výměna starého klasického plynového kotle za nejnovější technologii plynového tepelného čerpadla.

Celkové výdaje na akci činily 3.226,- tis. Kč, z toho stavební část 1.615,- tis. Kč., technologie vytápění 1.396,- tis. Kč. a projekční a investorské činnosti 176,- tis. kč, přičemž prostředky získané z dotace SFŽP by měly být ve výši 1.953,- tis. Kč a vlastní prostředky získané z dotace z Města Rajhrad 1.267,- tis. Kč.

Jak už to při opravách a rekonstrukcích starších objektů bývá, při projekčních pracích a při stavbě samotné se objevili další komplikace. Nejvýznamnější se týkala historického vstupního portálu, kde došlo k poklesu základů a následně vzniku trhlin ve zdivu pod betonovými sokly nesoucími dvě dvojice sloupů podpírajících stříšku zastřešující vchod.

Dlouhodobou příčinou bylo již nefunkční řešení odvodu dešťové vody z okapů do vsakovacích jímek, umístěných v bezprostřední blízkosti vstupu, které již přestaly vlivem zanesení plnit svoji funkci, a došlo k podmáčení základů portálu.

Po diskusi ve výboru a projednání situace s orgány Města Rajhrad bylo zvoleno řešení v podobě komplexního vyřešení příčin a rekonstrukce základů portálu.

Prvním krokem byl odvod dešťové vody z okapů do kanalizačního řadu vedoucího před sokolovnou

Druhým krokem rekonstrukce bylo odstranění sednutého a rozmrzlého stávajícího zdiva a provedení nových železobetonových základů založených v nezámrzné hloubce a na únosném podloží a následném vyzdění nového zdiva. Při realizaci prací bylo nutno provést statické podepření stávajících nosných prvků a sloupů. Také byla opravena dlažba vstupu a podezděno vstupní schodiště.

Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Města Rajhrad ve výši 184,- tis. Kč.

Vážení spoluobčané,

jak je z výše uvedeného zřejmé, pouze významná podpora ze strany orgánů Města Rajhrad umožnila realizovat nezbytné opravy a rekonstrukce budovy rajhradské sokolovny, aby tato umožnila TJ Sokol Rajhrad i nadále v důstojném prostředí plnit svoji společenskou roli.

Spolupráce mezi Městem Rajhrad a TJ Sokol Rajhrad byla v roce 2010 i formálně stvrzena podpisem Rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci, která zavazuje TJ Sokol Rajhrad k poskytování sokolovny pro uspořádání společenských akcí, u akcí organizovaných Městem Rajhrad nebo jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pak na dobu 15 let bezplatně. Současně smlouva v tomto období předpokládá i finanční podporu ze strany Města Rajhrad.

O rostoucím zájmu o společenské využívání prostor sokolovny svědčí skutečnost, že v roce 2013 bylo v prostorách sokolovny nebo na přilehlém hřišti se zázemím v sokolovně uspořádáno 12 společenských akcí. Dle Rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci byly přitom bez platby za nájem uspořádány např. akce Rajhradské hody, Kácení máje, Ples Základní školy TGM, Pochování basy, Martinská zábava a Dětský karneval Kalamajky.

Považuji za velmi důležité zdůraznit, že vedení TJ Sokol Rajhrad si plně uvědomuje, že pouze podpora města Rajhrad umožňuje fungování TJ Sokol Rajhrad a zajišťování podmínek jak pro sportovní činnost v Sokole Rajhrad tak i k využívání sokolovny pro konání společenských akcí. Kromě podpory v oblasti oprav a rekonstrukcí je to významná podpora i v oblasti provozních nákladů.

Zde je bohužel potřeba konstatovat, že přetrvává všeobecně známá velmi špatná situace v oblasti zajištění základního profinancování sportovních organizací ze strany státu. Tuto situaci ještě prohloubila poslední úprava loterijního zákona. Prostředky získané od Sokolské župy a ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy jsou nepatrné a další fungování TJ Sokol Rajhrad je tedy v podstatě na poskytnutí dotace ze strany Města Rajhrad závislé.

V současné době TJ Sokol Rajhrad poskytuje možnost a zázemí pro sportovní aktivity pro více jak 300 svých členů z obyvatel Rajhradu ve 15 oddílech. Zejména u mládeže je sport a cvičení rajhradské sokolovně v zimním období jedna z mála možností k pohybovým aktivitám. Podpora města také umožňuje TJ Sokol Rajhrad poskytovat bezplatně prostory i RAFK Rajhrad pro zimní přípravu její mládeže.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem členům výboru a cvičitelům TJ Sokol Rajhrad za spolupráci při zajišťování všech stránek života TJ.

Jménem celé TJ Sokol Rajhrad pak děkuji za spolupráci a přístup města a věřím, že je ku prospěchu všem občanům města Rajhrad a bude i nadále pokračovat.

Za TJ Sokol Rajhrad

Ing. Vladimír Ohlídal, CSc.

Starosta